vlag english (English at the bottom of this post)

Reparatie elektronisch ontsteking Fiat 130

Reparatie van de kapotte originele CD elektronische ontsteking door middel van ombouw naar een krachtige inductieve setup ingebouwd in de originele omkasting. Vervangen van de originele dubbele contactpunten (trigger) setup voor een optische sensor met triggerwheel.
Inbouw van de ontsteking in originele omkasting zodat het vanuit originaliteitsoogpunt niet van origineel te onderscheiden is. Ontsteking kan ook gebouwd worden zonder de originele (optionele) omkasting maar in dat geval zal de losse ontstekingsmodule in de motorruimte geplaatst moeten worden.

Omschrijving van de ontsteking:

High power inductieve setup met contacthoekregeling en stroomregeling. Dankzij de contacthoek en stroomregeling mogelijk om een bobine met zeer lage primaire weerstand te gebruiken => ≈ 0.7Ω. Geen voorschakelweerstand benodigd. De ontsteking levert een lange en krachtige vonk dankzij de 8 Ampere charge van de bobine. Dit resulteert in verbeterd starten en geeft de volledige ontstekingsoutput over het gehele toerenbereik zonder in vermogen af te nemen bij hogere toerentallen. De contacthoek en stroomregeling minimaliseren de energieverliezen bij lagere toerentallen wat er voor zorgt dat de tempartuur van de bobine zo laag mogelijk blijft terwijl tegelijkertijd de maximale output bij hogere toerentallen gewaarborgd wordt. Normale contactpunt ontstekingssystemen hebben een veel lager uitgaand vermogen tijdens starten en de output neemt drastisch af bij hogere toerentallen in vergelijking tot dit ontstekingssysteem.

Dit inductieve systeem heeft een hogere output dan de meeste aftermarket ontstekingssystemen. Voor de meeste van deze ontstekingssystemen wordt een bobine aangeraden met een primaire weerstand van minimaal 1 tot 1,6Ω

Deze ontsteking heeft het juiste square wave uitgangssignaal voor auto origineel uitgevoerd met de dinoplex optie vanuit de fabriek. Auto’s die hiermee geleverd zijn hebben een ander circuit board op de toerenteller wat er voor zorgt dat als de toerenteller op de conventionele manier wordt aangesloten (op de – van de bobine in plaats vanuit de dinoplex kast) de toerenteller een verkeerde waarde aangeeft.

Auto’s die af fabriek zonder dinoplex zijn geleverd zouden deze ontsteking gewoon op de conventionele manier aan kunnen sluiten.

Optische sensor met triggerwheel ingebouwd in de originele verdeler. Dit garandeerd een onderhoudsvrije en precieze werking. Triggerwheel speciaal voor de Fiat 130 ontworpen en 3D geprint met precieze toleranties om een exacte 120° ontstekingsinterval te bewerkstelligen. Optische sensor en triggerwheel ingebouwd in de originele verdeler om de originele looks te behouden.

Spiraalgewonden EMI/RFI suppressed bougiekabels om elektromagnetische verstoring met de elektronica te voorkomen. Bougies zijn van het hoogwaardige Iridium type. Duurzaam, met een lange levensduur en zeer goed bestand tegen extreem hoge temperaturen. Door de zeer kleine iridium midden elektrode wordt de benodigde ontsteekspanning verlaagd wat er toe bijdraagt dat het vlamfront in de verbrandingskamer een mooier verloop heeft.

De ombouw:

De originele elektronica is in epoxy gegoten. Om de elektronica te verwijderen moet eerst het deksel eraf gehaald worden. Daarna moeten op specifieke plaatsen in de behuizing gaten geboord worden om de aan de behuizing bevestigde elektronica te kunnen verwijderen. Als deze elektronica los is van de behuizing kan de epoxi/elektronica met enige zorg uit de behuizing verwijderd worden.
Hierna wordt de behuizing gestraald en moeten bepaalde delen op een freesmachine gevlakt worden.

ontsteking1

Nu worden er eerst een aantal modificaties aan de omkasting gemaakt om de nieuwe elektronica te kunnen plaatsen en de extra bedrading voor de optische sensor de behuizing in te geleiden. De interne en externe bedrading wordt gemaakt om de ontstekingsmodule met de optische sensor, bobine en overige delen te verbinden. Daarna kan de module bevestigd worden in de originele omkasting en kan de unit weer geassembleerd worden.

ontsteking23

Verdeler ombouw:

De verdeler met de contactpunten nog geïnstalleerd wordt op een verdeler testmachine geplaatst om de werking van het mechanisch vervroegingsmechanisme en curve te controleren. Indien noodzakelijk moeten reparaties en afstellingen aan het mechanisme uitgevoerd worden om de vervroegingscurve weer binnen specificaties te krijgen.

ontsteking5

Wanneer de curve binnen de specificaties valt kan de verdeler ontmanteld worden.  As, contactpunten en shims kunnen verwijderd worden. Op de plaats van de oude contactpunten worden modificaties gemaakt zodat de nieuwe optische sensor geplaatst kan worden.

ontsteking10

ontsteking56

Hierna wordt de bedrading van de optische sensor naar buiten de verdeler geleid. Daarna kan de verdeler weer geassembleerd en gemonteerd worden. Als de verdeler is geassembleerd moeten er een aantal afstelling gedaan worden om de positie van het triggerwheel ten opzichte van de rotor en verdelerkap in relatie tot de stand van de motor in de juiste positie te krijgen.
De nieuwe EMI/RFI suppressed bougiekabels worden geplaatst om elektromagnetische storing te voorkomen en de iridium bougies worden gemonteerd om de werking van het ontstekingssysteem te perfectionaliseren.

De laatste stap is om alle bedrading juist aan te sluiten, de motor te starten en het ontstekingstijdstip met een stroboscoop  te controleren en af te stellen. Dit systeem is gemonteerd op de 130 Coupe van Peter van Wijk die er zeer tevreden over is.

Lees ook de aanbeveling van Glen Solly uit Australië die Stefans systeem kocht: endorsement of Stefans system

 

Fiat 130 meeting 2015

 

Mocht je ook zo’n systeem willen, neem dan contact op met Stefan, de techneut die hier alles over weet en de verkoop doet.

Happy driving!

 

youtube

 

 

electronic ignition Fiat 130

——————————————————————-

english

Electronic ignition repair Fiat 130

Replacing the non-functional original CD electronic ignition for a high power inductive setup built into the original casing.  Replacing the original dual point (trigger) setup for an optical pickup sensor with triggerwheel. Ignition built into original casing making it look as original as possible. Ignition can be built without casing but ignition controller must be placed within the engine compartment giving it a slightly non original appearance.

Description replacement ignition:

High power inductive setup with dwell and current control. Due to dwell and current control able to drive a very low resistance coil. No ballast resistor required.
Delivering long and powerfull spark due to the 8Amp charge of the coil. This results in increased starting and giving full ignition output over the whole RPM range without fading at higher revolutions.
Dwell and current control minimizing energy losses at lower revolutions keeping coil temperature at a minimum while maximizing output at higher revolutions. Normal breaker point ignition systems will have much lower output during starting operation and ignition output drops significantly at increased rpm compared to this type of ignition.
This ignition system supports  the correct square wave tacho signal for cars originally delivered with the factory optional electronic ignition system.  These specific models having a different tacho circuit board. Cars delivered without electronic ignition can take the tacho signal from the – coil terminal.

Optical sensor with triggerwheel built into original distributor. This guarantees a maintenance free and precise setup. Triggerwheel is precisely 3D printed for the Fiat 130 with precise gap tolerance to achieve an even 120° firing angle between each combustion giving the engine a smooth character.

HT-leads are EMI/RFI spiral wound wires to prevent the effects of electromagnetic interference on the electronics. Spark plugs are the Iridum types.  Being durable, long lasting and better heat resistant. Thanks to the fine iridium tip design lowering the required voltage necessary to create a spark.

The conversion:

The original electronics are potted in epoxy. To remove the electronics the cover has to be removed, specific mounting holes need to be drilled out before removing the old electronics. Casing will be sandblasted and specific places must be resurfaced.

ontsteking1

After that some modifications will be made to the casing to route the new wiring for the optical pickup. The internal and external wiring is made to connect the pickup to the ignition controller and the ignition controller to the coil and original external wiring. After that the ignition controller can be mounted into the original casing,

ontsteking23

ontsteking4

Distributor conversion:

Distributor with breaker points still installed is placed on a distributor testing machine to check the mechanical advance mechanism and curve. Necessary repairs must be done to get the advance curve within factory specifications.

ontsteking5

When curve is within specifications the distributor is being dismantled. Axle, breaker points, shims are removed. Where the old breaker points were placed modifications will be made to fit the new optical sensor.
Optical sensor will be placed and the triggerwheel will be mounted on the axle at the position of the 3lobe cam.

ontsteking56

After this the wiring from the optical sensor is routed outside of the distributor. When this is done the distributor can be assembled again and mounted back into the car. With the distributor installed some adjustments must be made to position the triggerwheel correctly in relation to the rotor, distributorcap and engine position.

New suppressed HT-leads are placed to prevent ignition from electromagnetic interference and Iridium spark plugs optimize overall ignition performance.

ontsteking8

Last step is to attach al the wiring, start the engine and check timing with a timing light.

ontsteking9

Happy driving.

 

youtube

 

If anyone is interested in this conversion, you can contact , Stefan the technician,
he is glad to sell you this system.

Read all experiences of the happy owner Glen Solly of Australia, who fitted the system: endorsement of Stefans system

electronic ignition Fiat 130

The system fitted in a Fiat 130 in Australia: After fitting Stefans system, note all the wiring with notes for connection. Makes it very easy to install the system…

electronic ignition Fiat 130


Elshout Engineering